Regulamin

KRAKOWSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2017

 

REGULAMIN – Krakowski Bieg Niepodległości – 11 listopada 2017r.

 

I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Krakowski Klub Biegacza Dystans

All For Body,

II. BENEFICJENT

Fundacja Schola Cordis Profesora Janusza Skalskiego

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Krakowski Bieg Niepodległości  odbędzie się 11 listopada 2017 roku ( tj. sobota) w Krakowie

2. Start Krakowskiego Biegu Niepodległości  nastąpi z deptaka przy Al. Focha w Krakowie, o godzinie 15:00 (na wysokości Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla)

3. Meta biegu znajdować się będzie na deptaku przy Al. Focha w Krakowie

4. Biuro Zawodów będzie mieścić się na terenie Klubu Sportowego Cracovia przy ul. Kałuży 1 w Krakowie (obok Błoń Krakowskich)

5. Biuro Zawodów będzie czynne w dniach:

10.11.2017 r. w godzinach 16:00- 21:00

11.11.2017 r. w godzinach 10:00- 14:00

IV. TRASA

1. Długość trasy – 11 km

2. Organizator ustala limit czasu do pokonania  trasy na 110  minut.

3. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi na każdym kilometrze od 1 do 10.

4. Opis trasy:

START – Al. Focha (deptak) – Al. Focha (most na Rudawie, jezdnia) – ul. Emaus – ul. Gryfity – ul. Królowej Jadwigi ( 1/2 jezdni) – ul. Kościuszki (pas jezdni od strony Kościoła) – ul. Flisacka – Bulwary Wiślane (do kładki o. Bernatka) – kładka o. Bernatka – Bulwary Wiślane – ul. Rollego – Most Retmański – Bulwary Wiślane do ullicy Zielińskiego – ul Zielińskiego i Most Zwierzyniecki (chodnikiem) – ul. Malczewskiego – ul. Zaścianek – ul. Malczewskiego – Al. Focha ( lewa strona, most na Rudawie) – Al. Focha (deptak) – META.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem  do startu w Biegu jest zgłoszenie się  i opłacenie opłaty startowej do dnia 11 listopada 2017 r. do godz. 14:00  tj. do  godziny oficjalnego  zamknięcia biura zawodów.

2. W biegu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie tj. powyżej osiemnastego roku życia czyli osoby które do dnia 11 listopada ukończą 18 rok życia.

3. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie lub jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

4. Pomiar czasu i klasyfikacja zostanie przeprowadzona przez system elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym  chip, który należy zamocować zgodnie z instrukcją (jeśli chip nie będzie znajdował się w numerze startowym).

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest:

a. właściwe zamocowanie numeru startowego (z przodu w widocznym miejscu)

b. prawidłowe zamocowanie chipa (jeśli nie znajduje się w numerze startowym)

c. przebiegnięcie po wyznaczonej trasie i ukończenie biegu w czasie nie dłuższym niż ustalony w powyższym regulaminie tj. 110 minut

6. Zawodnicy, którzy nie zastosują się do powyższych ustaleń oraz zawodnicy pokonujący trasę w sposób  niedozwolony zostaną bezwzględnie zdyskwalifikowani.

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 16:50 są zobowiązani do przerwania biegu.

Każdy zawodnik, który pozostanie na trasie  Biegu  po upływie limitu czasu (110 min.),  jest obowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów  o ruchu drogowym  oraz Kodeksu Cywilnego.

8. W czasie trwania biegu uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego  stosowania się do komunikatów  osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora. Uczestnicy niestosujący się do komunikatów w/w osób zostaną zdyskwalifikowani.

9. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego umożliwienia przejazdu w/w pojazdu.

  1. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora.
  2. Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników na wózkach inwalidzkich (w tym hand bike, rim push, active wheelchair) oraz z wózkami dziecięcymi.

12. Bezwzględnie zabroniony jest  start ze zwierzętami prowadzonymi na smyczy.

W przypadku nie zastosowania się do w/w punktów  regulaminu Krakowskiego Biegu Niepodległości zawodnik zostanie  zdyskwalifikowany i nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji KBN.

13. Zabrania się startu zawodnikom będących pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

14. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

15. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Organizator ustanawia limit startujących na: 5000 zawodników

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Krakowskim Biegu Niepodległości  przyjmowane są:

a. na stronie internetowej do  29 października 2017 roku elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www Krakowskiego Biegu Niepodległości – http://zapisy.sts-timing.pl/176/ ;

b. w Biurze Zawodów jedynie w godzinach pracy Biura Zawodów określonych w niniejszym regulaminie

3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub formularz papierowy otrzymany w Biurze Zawodów oraz prawidłowe opłacenie opłaty startowej (płatność nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty startowej).

4. Wydawanie pakietów startowych  wraz z numerami startowymi, chipami do pomiaru czasu oraz dodatkowe zapisy będą odbywały się w Biurze Zawodów.

5. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Krakowskim Biegu Niepodległości oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.

6. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Pakiety startowe zostaną wydane na podstawie okazania   dowodu osobistego,  paszportu lub innego dokumentu tożsamości oraz dowodu opłaty startowej (dowód wpłaty konieczny jest w przypadku zawodników niezweryfikowanych – nie mających na liście startowej oznaczenia opłacony).

7. Dopuszcza się odbiór  pakietu startowego w imieniu innej osoby wyłącznie  po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru pakietu, zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (pliki do pobrania w załączeniu). Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia.

Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

8. Opłata startowa wynosi:

Termin 11 km
do 31.08 (przelew) 49 zł
Od 01.09 do 30.09 (przelew) 59 zł
Od 01.10 do 31.10 (przelew) 69 zł
10.11 oraz 11.11 (gotówka w biurze zawodów) 89 zł

 

9. Z opłaty startowej zwolnione są jedynie osoby zaproszone  i zapisane przez Organizatora

10. Opłata startowa:

Płatność dokonywana może być bezpośrednio po rejestracji ( klikając na niebiesko zaznaczony kwadrat na samym dole z napisem: “zapłać online”- lub w dowolnym

momencie, klikając na link, który otrzymałeś w mailu potwierdzającym Twoje zgłoszenie.

Opłata startowa może być również wniesiona na nr konta organizatora:

Konto: Alior Bank PL   67 2490 0005 0000 4600 2704 5439

 

Stowarzyszenie Krakowski Klub Biegacza Dystans

ul. Glinik 108 A

31-990 Kraków

 

Tytuł przelewu: „Opłata startowa KBN za ……………….” w miejsce kropek należy wpisać imię, nazwisko zawodnika i datę urodzenia

b. gotówką w Biurze Zawodów w dniach 10-11. Listopada 2017 r.

11. Osoby, które chcą otrzymać rachunek (fakturę) proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora  na adres e-mail: biuro@biegniepodleglosci.com.pl

W okresie do 7 dni po opłaceniu pakietu startowego.

12. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości, uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

c. Opłata nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony tj. nie znajduje się na liście startowej lub gdy została wpłacona po ogłoszeniu komunikatu o wyczerpaniu limitu startujących.

d. Opłata może zostać przeniesiona na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem, najpóźniej do dnia 15.10.2016r. Po wskazanym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty.

e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

g. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 29.10.2017 r. nie zostaną uznane.

h. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

Zapisy Grupowe (co najmniej 7 osób):

1. Członkowie grupy zapisują się na listę startową indywidualnie

2. Koordynator grupy tworzy listę uczestników grupy (7 osób – pierwszy zapis)

3. Koordynator grupy przesyła mailem listę grupy na adres: dystans@dystans.krakow.pl

4. Koordynator grupy dokonuje zbiorczej opłaty na konto biegu

5. Do wcześniej podanej listy przez koordynatora nie można się dopisać indywidualnie.

6. Dopisanie kolejnych członków grupy i przelew opłaty startowej musi nastąpić przez tego samego koordynatora, jednak nie może to być mniejsza ilość osób jak 3 osób

7. Członkowie grupy nie muszą należeć do jednego Klubu, Stowarzyszenia lub Grupy Biegowej.

8. Po upływie terminu zapisów internetowych (po 31.10.2017) nie ma możliwości zmiany drużyny.

9. Od dnia 01.09. 2017 r. dla  zgłoszeń zespołowych obowiązuje rabat w wysokości 10% od stawki obowiązującej w danym terminie płatności.

VII. KLASYFIKACJA

1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje od I do III miejsca:

a. Generalna Kobiet i Mężczyzn

b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:

K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39

K 40-49 M 40-49

K 50-59 M 50-59

K 60-69 M-60-69

K 70 i starsze M 70 i starsi

c. Klasyfikacja zespołowa (Zespół musi mieć jednakową nazwę na liście startowej)

d. Najliczniejszy zespół (Zespół musi mieć mieć jednakową nazwę na liście startowej)

e. Klasyfikacja Służb Mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska itp.)

-”Najszybszy zespół” Liczy się sumę uzyskanych czasów (netto) uzyskanych przez 5 najszybszych zawodników z danej grupy na mecie. Zespół z najniższym wynikiem, a wiec tym samym z najszybszymi biegaczami wygrywa i otrzymuje puchar.

-” Najliczniejszy zespół”, to grupa która wystawi największą ilość  zawodników, którzy przekroczą linię mety w regulaminowym czasie- wygrywa i otrzymuje puchar.

VIII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Organizator przewiduje nagrody o wartości:

 

KLASYFIKACJA OPEN
Kobiety 1 miejsce 300 PLN
Kobiety 2 miejsce 200 PLN
Kobiety 3 miejsce 100 PLN
Mężczyźni 1 miejsce 300 PLN
Mężczyźni 2 miejsce 200 PLN
Mężczyźni 3 miejsce 100 PLN
KLASYFIKACJA POLSKA
Kobiety 1 miejsce 1000 PLN
Kobiety 2 miejsce 800 PLN
Kobiety 3 miejsce 600 PLN
Mężczyźni 1 miejsce 1000 PLN
Mężczyźni 2 miejsce 800 PLN
Mężczyźni 3 miejsce 600 PLN

IX. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się w okolicy startu / mety.

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu Biegu od godz. 13.00- 17:30

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: Organizator zwraca się o nie  pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

– numer startowy + agrafki,

– koszulka techniczna czerwona lub biała (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym  kolorze). Zawodnikom zapisującym się w biurze zawodów- w dniach 10-11.XI.2017 roku,  Organizator nie gwarantuje koszulek w żądanym rozmiarze.

– worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

– materiały informacyjne,

6. Trasa biegu będzie oznakowana.

7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

8. Organizator zapewnia toalety w okolicy startu / mety.

9.Organizator zapewnia punkt odświeżenia na trasie Biegu

  1. Organizator zapewnia ciepły posiłek po ukończeniu Biegu

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej oraz chipy zamocowane do obuwia.

Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu.

7. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu

w sytuacjach spornych.

 

Dyrektor Biegu

 

Dyrektor Biegu