Regulamin

KRAKOWSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2018

 

I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Krakowski Klub Biegacza Dystans

WSPÓŁORGANIZATOR

Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych,

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Krakowa

II. BENEFICJENT

Fundacja Schola Cordis Profesora Janusza Skalskiego

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Krakowski Bieg Niepodległości odbędzie się 11 listopada 2018 roku ( tj. Niedziela) w Krakowie

 2. Start Krakowskiego Biegu Niepodległości nastąpi z deptaka przy Al. Focha   w Krakowie, o godzinie 14:00

 3. Meta biegu znajdować się będzie na deptaku przy Al. Focha

 4. Biuro Zawodów będzie mieścić się w okolicy startu / mety :
  Karcher Hala Cracovia Centrum Niepełnosprawnych
  Al. Marszałka Ferdinanda Focha 40

 5. Biuro Zawodów będzie czynne w dniach:

   10.11.2018 r. w godzinach 16:00- 21:00

  11.11.2018 r. w godzinach 10:00- 13:00

 

IV. TRASA

 1.  Długość trasy – 11 km

 2.  Organizator ustala limit czasu do pokonania trasy na 110 minut tj. do godziny 15:50

 3.  Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi na każdym kilometrze od 1 do 10.

 4.  Opis trasy:

  START – Al. Focha (deptak) – Al. Focha (most na Rudawie, jezdnia) – ul. Emaus – ul. Gryfity – ul. Królowej Jadwigi ( 1/2 jezdni) – ul. Kościuszki (pas jezdni od strony Kościoła) – ul. Flisacka – Bulwary Wiślane (do kładki o. Bernatka) – kładka o. Bernatka – Bulwary Wiślane – ul. Rollego – Most Retmański – Bulwary Wiślane do ulicy Zielińskiego – ul Zielińskiego i Most Zwierzyniecki (chodnikiem) – ul. Malczewskiego – ul. Zaścianek – ul. Malczewskiego – Al. Focha ( lewa strona, most na Rudawie) – Al. Focha (deptak) – META.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem do startu w Biegu jest zgłoszenie się i opłacenie opłaty startowej do dnia 11 listopada 2018 r. do godz. 13:00 tj. do godziny oficjalnego zamknięcia biura zawodów.

 2. W biegu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie tj. powyżej osiemnastego roku życia czyli osoby które do dnia 11 listopada 2018 ukończą 18 rok życia.

 3. Organizator w drodze wyjątku dopuszcza start osoby niepełnoletniej (w wieku co najmniej 16 lat) pod warunkiem, udziału w biegu pod nadzorem dorosłego opiekuna, wypełnienia stosownego oświadczenia i dostarczeniu go do Biura Zawodów w godzinach jego funkcjonowania. (Oświadczenie do pogrania znajduje się TUTAJ)

 4. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie lub jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

 5. Pomiar czasu i klasyfikacja zostanie przeprowadzona przez system elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym chip, który należy zamocować zgodnie z instrukcją (jeżeli chip nie będzie znajdował się w numerze startowym).

 6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest:

  właściwe zamocowanie numeru startowego (z przodu w widocznym miejscu)
  prawidłowe zamocowanie chipa (jeśli nie znajduje się w numerze startowy)
  przebiegnięcie po wyznaczonej trasie i ukończenie biegu w czasie nie dłuższym niż ustalony w powyższym regulaminie tj. 110 minut

 7.  Zawodnicy, którzy nie zastosują się do powyższych ustaleń oraz zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną bezwzględnie zdyskwalifikowani.

 8.  Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15:50 są zobowiązani do przerwania biegu.

  Każdy zawodnik, który pozostanie na trasie Biegu po upływie limitu czasu (110 min.), jest obowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym oraz Kodeksu Cywilnego.

 9. W czasie trwania biegu uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do komunikatów osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora. Uczestnicy niestosujący się do komunikatów w/w osób zostaną zdyskwalifikowani.

 10. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego umożliwienia przejazdu w/w pojazdu.

 11. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora.

 12. Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników na wózkach inwalidzkich (w tym hand bike, rim push, active wheelchair) oraz z wózkami dziecięcymi.

 13. Bezwzględnie zabroniony jest start ze zwierzętami prowadzonymi na smyczy.

 14. Bezwzględnie zabrania się startu bez obuwia.

  W przypadku nie zastosowania się do w/w punktów regulaminu Krakowskiego Biegu Niepodległości zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji KBN.

 15. Zabrania się startu zawodnikom będących pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

 16. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 17. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

VI. ZAWODY BIEGOWE DLA DZIECI

 1. Zawody rozpoczną się o godzinie 11.00, a planowane zakończenie zawodów przewidziane jest na godz. 11.40,

 2. Zapisy dzieci drogą elektroniczną
  (zapisy na stronie: https://zapisy.sts-timing.pl/359/)
  oraz w Biurze zawodów w godzinach jego otwarcia.

 3. Zawody dla dzieci zostaną odwołane w przypadku złych warunków atmosferycznych

 4. Szczegółowy harmonogram zawodów dzieci (godziny startów są przybliżone, mogą ulec niewielkiej zmianie):

  11:00 – start biegu na 100m, dzieci do lat 6 godz. – limit 200 uczestników
  11:10 – start biegu na 200m, dzieci w wieku 7-9 lat godz. – limit 200 uczestników
  11:20 – start biegu na 400m, dzieci w wieku 10-12 lat godz. – limit 100 uczestników
  11:30 – start biegu na 600m, dzieci w wieku 13-16 lat godz. – limit 100 uczestników
  12:00 – dekoracja zwycięzców

VII. KRAKOWSKA MILA NIEPODLEGŁOŚCI

 1. Zawody rozpoczną się o godz 12:00

 2. Start: Deptak przy al. 3-go Maja

 3. Dystans 1918m

 4. Opłata startowa wynosi 20PLN
  (zapisy na stronie: https://zapisy.sts-timing.pl/359/)

 5. Opłata startowa uwzględnia medal.

 6. Istnieje możliwość dodatkowego zakupu okolicznościowej koszulki 25 PLN (opcja w formularzu zapisów)

 7. Odbiór pakietów startowych i ewentualnych zamówionych koszulek w godzinach pracy Biura Zawodów &III pkt  5
  w dniu 11 listopada 2018 do godz. 11:30

 8. Dla uczestników Krakowskiej Mili Niepodległości przewidziane są nagrody o wartości:

  1. miejsce (kobiety/mężczyźni) – 150 PLN

  2. miejsce (kobiety/mężczyźni) – 100 PLN

  3. miejsce (kobiety/mężczyźni) – 50 PLN

 9.  Dekoracja Krakowskiej Mili Niepodległości rozpocznie się około godz. 13:30

 10. Klasyfikacje:

  1. osób niepełnosprawnych

  2. służb mundurowych

  3. Wojska Polskiego

  4. najstarszy oraz najmłodszy uczestnik

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Organizator ustanawia limit startujących na: 4000 zawodników

 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Krakowskim Biegu Niepodległości  przyjmowane są:

  1. na stronie internetowej do  31 października 2018 roku elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www Krakowskiego Biegu Niepodległości – (zapisy na stronie: https://zapisy.sts-timing.pl/359/ )

  2. w Biurze Zawodów jedynie w godzinach pracy Biura Zawodów określonych w niniejszym regulaminie

 3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub formularz papierowy otrzymany w Biurze Zawodów oraz prawidłowe opłacenie opłaty startowej (płatność nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty startowej).

 4. Wydawanie pakietów startowych  wraz z numerami startowymi, chipami do pomiaru czasu oraz dodatkowe zapisy będą odbywały się w Biurze Zawodów.

 5. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Krakowskim Biegu Niepodległości oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.

 6. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Pakiety startowe zostaną wydane na podstawie okazania   dowodu osobistego,  paszportu lub innego dokumentu tożsamości oraz dowodu opłaty startowej (dowód wpłaty konieczny jest w przypadku zawodników niezweryfikowanych – nie mających na liście startowej oznaczenia opłacony).

 7. Dopuszcza się odbiór  pakietu startowego w imieniu innej osoby wyłącznie  po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru pakietu, zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (pliki do pobrania w załączeniu). Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia.Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

 8. Opłata startowa wynosi:

  11km
  Termin Indywidualnie Grupowo
  do 31.08 (przelew) 49 zł 39 zł
  Od 01.09 do 30.09 (przelew) 59 zł 49 zł
  Od 01.10 do 31.10 (przelew) 69 zł 59 zł
  10.11 oraz 11.11 (gotówka w biurze zawodów) 89 zł 89 zł
  1. Z opłaty startowej zwolnione są jedynie osoby zaproszone  i zapisane przez Organizatora

  2. Płatność dokonywana może być:

   1. bezpośrednio po rejestracji ( klikając na niebiesko zaznaczony kwadrat na samym dole z napisem: “zapłać online”- lub w dowolnym

    momencie, klikając na link, który otrzymałeś w mailu potwierdzającym Twoje zgłoszenie.

   2. Opłata startowa może być również wniesiona na nr konta organizatora:

    Konto: Alior Bank PL   67 2490 0005 0000 4600 2704 5439
    Stowarzyszenie Krakowski Klub Biegacza Dystans
    ul. Glinik 108 A
    31-990 Kraków
    Tytuł przelewu: „Opłata startowa KBN za ……………….” w miejsce kropek należy wpisać imię, nazwisko zawodnika i datę urodzenia

   3. Gotówką w Biurze Zawodów w dniach 10-11. Listopada 2017 r.

  3. Osoby, które chcą otrzymać rachunek (fakturę) proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora  na adres e-mail: dystans@dystans.krakow.pl

   W okresie do 7 dni po opłaceniu pakietu startowego

  4. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator

  5. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości, uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

  6. Opłata nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony tj. nie znajduje się na liście startowej lub gdy została wpłacona po ogłoszeniu komunikatu o wyczerpaniu limitu startujących.

  7. Opłata może zostać przeniesiona na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem, najpóźniej do dnia 15.10.2018r. Po wskazanym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty.

  8. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

  9. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

  10. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 02.11.2018 r. nie zostaną uznawane.

  11. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

 9. Zapisy Grupowe:

  Grupa otrzymuje zniżkę w wysokości 10 zł dla każdej osoby od aktualnie obowiązującej opłaty startowej (na podstawie kodu otrzymanego przez koordynatora grupy) 
  Grupa to minimum 7 osób

  1. Koordynator grupy tworzy listę uczestników grupy

  2. Koordynator grupy przesyła mailem listę grupy na adres: dystans@dystans.krakow.pl

  3. Koordynator grupy otrzyma kod rabatowy dla swojej grupy

  4. Koordynator zobowiązany jest przekazać kod rabatowy wyłącznie członkom swojej grupy

  5. Członkowie grupy rejestrują się indywidualnie dopisując kod rabatowy upoważniający do zniżki

   (dotyczy systemu płatności T-Pay ostatni krok rejestracji)

  6. Minimalna liczba osób w grupie to 7

  7. Członkowie grupy nie muszą należeć do jednego Klubu, Stowarzyszenia lub Grupy Biegowej.

  8. Po upływie terminu zapisów internetowych (po 02.11.2018) nie ma możliwości zmiany drużyny.

IX. KLASYFIKACJA

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja I-III:

  1. Generalna Kobiet i Mężczyzn

  2. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:

   1. K 18-29 M 18-29

   2. K 30-39 M 30-39

   3. K 40-49 M 40-49

   4. K 50-59 M 50-59

   5. K 60-69 M-60-69

   6. K 70 i starsze M 70 i starsi

  3. Klasyfikacja zespołowa

  4. Klasyfikacja Służb Mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska itp.)

  5. Klasyfikacja Wojska polskiego

  6. ”Najszybsza firma” Liczy się sumę punktów przyznawanych przez pomiar czasu 7 najszybszych zawodników z danej firmy na mecie. Firma z najniższym wynikiem, a wiec tym samym z najszybszymi biegaczami wygrywa. (Metoda stosowana przez międzynarodowe stowarzyszenia lekkiej atletyki /biegów ).

  7. ”Najzdrowsza firma” Firma, która wystawi największą ilość zawodników, którzy przekroczą linię mety w regulaminowym czasie- wygrywa.

 

X. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

 2. Dekoracja rozpocznie się około godz. 15:15. Losowanie nagród około godz. 16:00

 3. Organizator przewiduje nagrody o wartości:

KLASYFIKACJA OPEN
kobiety mężczyźni
I miejsce 400 PLN 400 PLN
II miejsce 300 PLN 300 PLN
III miejsce 200 PLN 200 PLN
KLASYFIKACJA POLSKA
kobiety mężczyźni
I miejsce 1000 PLN 1000 PLN
II miejsce 800 PLN 800 PLN
III miejsce 600 PLN 600 PLN


XI.
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się w okolicy startu / mety.

 2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

 3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu Biegu w godz. 13.00- 17:30

  Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.

  Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

  Uwaga: Organizator zwraca się o nie pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem

 5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

  – numer startowy + agrafki,

  – koszulka techniczna czerwona lub biała. (Organizator zamawia 50% koszulek białych i 50 % koszulek czerwonych).
  Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym kolorze po wyczerpaniu zapasu koszulek w danym kolorze

  – zawodnikom zapisującym się w biurze zawodów – w dniach 10-11.XI.2018 roku, organizator nie gwarantuje koszulek w żądanym rozmiarze i kolorze.

  – materiały informacyjne,

 6. Trasa biegu będzie oznakowana.

 7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

 8. Organizator zapewnia toalety w okolicy startu / mety.

 9. Organizator zapewnia punkt odświeżania na trasie Biegu

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

 2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej oraz chipy zamocowane do obuwia.

  Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu.

 5. Pomiar czasu brutto dla pierwszych 50-ciu biegaczy podczas Krakowskiego Biegu Niepodległości, pomiar czasu netto dla pozostałych uczestników biegu.

 6. Zawody biegowe dla dzieci mogą zostać odwołane  w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych

 7. Organizator przewiduje możliwość udziału osób niepełnosprawnych w Krakowskiej Mili Niepodległości bez kosztów opłaty startowej.

 8. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 9. Dedykowane numery startowe (z imieniem) zostaną przygotowane dla zawodników rejestrujących się do 31.10.2018.

 10. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych.

 

Dyrektor Biegu